Vrijstad 2020

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen enerzijds EVM Events BV, te deze handelend onder de naam: Vrijstad, hierna te noemen: ‘Vrijstad’, en anderzijds een persoon die een evenement van EVM Events BV (hierna het ‘Evenement’) wenst te bezoeken en hiertoe een toegangsbewijs heeft gekocht (hierna de ‘Bezoeker’) waarop EVM Events BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en Bezoeker door koop van een toegangsbewijs deze voorwaarden expliciet heeft aanvaard.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op toegangsbewijzen verkregen bij derden (bijv. agenten, websites van geautoriseerde partijen e.d.) die daartoe door Vrijstad zijn ingeschakeld dan wel aangewezen. Welke partijen dit zijn wordt door Vrijstad bekend gemaakt op dan wel via haar website www.vrijstad.com alsmede op dan wel via de website van het Evenement.
 • Onder Evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle door Vrijstad georganiseerde (dance) feesten/festivals of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.
 • Onder plaats waar het Evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waar het Evenement plaatsvindt.
 • Indien er één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Vrijstad en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien Vrijstad niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vrijstad in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

 • De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement tussen Vrijstad en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor het Evenement bij Vrijstad dan wel een door Vrijstad ingeschakelde derde partij bestelt/koopt.
 • Op deze overeenkomst tot koop van een toegangsbewijs alsmede het bezoeken van het Evenement zijn deze algemene voorwaarden alsmede de huisregels welke bekend zijn gemaakt op de website van het betreffende Evenement dan wel op de website van Vrijstad, van toepassing (de ‘Huisregels’). De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement tussen Vrijstad en de Bezoeker, kan niet worden ontbonden danwel worden gewijzigd door de Bezoeker.
 • Vrijstad behoudt zich te allen tijde het recht om bestellingen van toegangsbewijzen te weigeren.
 • Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Vrijstad verstrekt document of een door of vanwege Vrijstad verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.
 • De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van. Het toegangsbewijs wordt éénmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Het originele toegangsbewijs geeft de Bezoeker recht op bijwonen van het Evenement. Verlies, beschadiging, diefstal of misbruik van het toegangsbewijs komt vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, voor rekening en risico van de Bezoeker.
 • Alleen aanschaf bij de door Vrijstad ingeschakelde derden of bij Vrijstad garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker.
 • Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via de juiste elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Vrijstad kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
 • Vrijstad behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door Vrijstad gestelde maximum te houden.

Artikel 3 Verbod doorverkoop e.d.

 • De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van EUR 5000,- per overtreding en EUR 1000,- per dag dat de overtreding voortduurt alsmede afdracht van de verkregen winsten.
 • Een toegangsbewijs niet direct verkregen van dan wel betaald aan Vrijstad en/of een door haar ingeschakelde derde partij is ongeldig en geeft geen recht tot toegang tot een Evenement.
 • Vrijstad kan bij de toegangscontrole een Bezoeker de toegang weigeren, indien Vrijstad het vermoeden dan wel de wetenschap heeft dat sprake is van een ongeldig toegangsbewijs. De bewijslast dat wel sprake zou zijn van een geldig toegangsbewijs ligt bij de Bezoeker (bijv. door overlegging van een betaalbewijs aan Vrijstad).
 • De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden, zoals verwoord onder 1, aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze algemene voorwaarden alsmede de Huisregels ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Vrijstad voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.
 • Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van EUR 5000,- per overtreding aan Vrijstad verschuldigd en EUR 1000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van Vrijstad om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 4 Overige verplichtingen van de Bezoeker

 • De Bezoeker is verplicht zich tijdens het bezoeken van het Evenement te houden aan de Huisregels.
 • De Bezoeker is verplicht, indien daarom verzocht wordt, mee te werken aan fouillering bij bezoek van het Evenement.
 • De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel voor aanvang als tijdens het Evenement en zolang hij zich op de plaats waar het Evenement wordt gehouden, bevindt. De Bezoeker is op ieder moment en op ieder verzoek verplicht om aan medewerkers van Vrijstad dan wel medewerkers van door deze ingeschakelde derden, zoals ordepersoneel en beveiligers, zijn toegangsbewijs te tonen.
 • De Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het Evenement als bij bestellen/kopen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Vrijstad onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.
 • Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van genoemde apparatuur voor de duur van het Evenement.
 • Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, verboden middelen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
 • Registratie van het Evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.
 • Indien de Bezoeker na het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.
 • De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Vrijstad, door haar ingeschakelde derden, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en ander bevoegden.
 • Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrijstad op en/of rondom het Evenement handelswaren te koop aan te bieden c.q. te verkopen.
 • Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrijstad op en/of rondom het Evenement flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.
 • De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de regels die gelden voor de openbare orde (bijv. niet wildplassen, geen openbaar dronkenschap, geen agressief gedrag e.d.), bij overtreding hiervan zal Vrijstad de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement weigeren, onverminderd het recht van Vrijstad om de hieruit ontstane schade op de Bezoeker te verhalen.

In situaties waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist Vrijstad over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van Vrijstad hieromtrent is bindend.

Artikel 5 Rechten van Vrijstad

 • Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden en/of de Huisregels is Vrijstad gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Vrijstad, al dan niet via een (voor)verkoopadres heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
 • Vrijstad behoudt zich te allen tijde het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de plaats waar het Evenement plaatsvindt te verwijderen indien Vrijstad dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.
 • Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Vrijstad gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de houder van dit valse toegangsbewijs aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
 • Door Bezoeker tijdens het Evenement gekochte consumptiebonnen in wat voor een vorm dan ook, kunnen enkel ingeleverd worden tegen op het Evenement aangeboden producten zoals drank en /of etenswaar. De consumptiebonnen geven nimmer recht op restitutie van een bedrag. Op een Evenement door de Bezoeker eenmaal gekochte consumptiebonnen geven derhalve tijdens dan wel na afloop van het Evenement geen recht op vergoeding dan wel teruggave van het aankoopbedrag.
 • Een aankondiging voor een line-up van artiesten, locatie e.d. is vrijblijvend en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Vrijstad is immer gerechtigd wijzigingen door te voeren, welke nimmer een recht tot schadevergoeding voor de Bezoeker geven. Uiteraard wordt te allen tijde geprobeerd een wijziging door te voeren passen bij het karakter van het Evenement.
 • De artiest en Vrijstad zijn gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Bezoekers die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding dan wel op portretrecht.
 • Vrijstad behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 6 Overmacht

 • In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), aanwijzingen van de overheid, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft Vrijstad het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum of het Evenement in zijn geheel te annuleren.
 • Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Vrijstad wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Vrijstad uitsluitend een Bezoeker in bezit van een origineel betalingsbewijs verkregen van een door Vrijstad erkend verkooppunt voor een toegangsbewijs voor een Evenement een redelijke vergoeding geven, welke nooit meer in waarde kan bedragen dan de prijs welke staat vermeld op zowel het betalingsbewijs als het toegangsbewijs.
 • Indien een Evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Vrijstad de Bezoeker een korting van 25% geven op een ander, volgend Evenement dat door Vrijstad wordt georganiseerd.
 • Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Vrijstad wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Indien dit het geval is, zal dit via de website van Vrijstad bekend worden gemaakt. De Bezoeker kan in dat geval geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement dat Vrijstad wordt georganiseerd, zoals genoemd onder 4.
 • Een beroep op hetgeen in dit artikel staat vermeld dient binnen zeven (7) dagen na de originele datum van het Evenement schriftelijk bij Vrijstad te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs).

Artikel 7 Aansprakelijkheid Vrijstad

 • Vrijstad is nimmer aansprakelijk voor schade van de Bezoeker door het bezoeken van het Evenement tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld van Vrijstad. In dat geval is aansprakelijkheid van Vrijstad beperkt voor directe schade die de Bezoeker lijdt, waartegen Vrijstad verzekerd is en die door de verzekeraar daadwerkelijk wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
 • Gevolgschade;
 • Immateriële schade;
 • Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van door Vrijstad ingeschakelde derden en hulppersonen van Vrijstad.
 • Claims jegens Vrijstad dienen binnen zeven (7) dagen nadat de Bezoeker de schade heeft geleden schriftelijk bij Vrijstad te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs) en worden dan zo spoedig mogelijk behandeld.
 • Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door de Bezoeker voor eigen rekening en risico, in die zin dat Vrijstad geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
 • Vrijstad zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdsschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Bezoeker en/of derden mocht ontstaan. Aanvangs- en beëindigingstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen / uitlopen. De Bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren op de website van
  Vrijstad of de aanvangstijd ongewijzigd is.
 • Vrijstad is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Vrijstad is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het Evenement.
 • Vrijstad is ook niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van goederen dan wel van het toegangsbewijs.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vrijstad partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 • Partijen zullen pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacy Policy

Article 1. General

 • These terms and conditions apply between EVM Events BV., a subsidiary / affiliate of Apenkooi Events BV or an alliance between her third parties, hereinafter all together, ‘Vrijstad’ and, secondly, a person an event from EVM Events BV. (hereinafter the “Event”) wishes to visit and to this end has bought a ticket (the ‘Visitor’) which EVM Events BV. these conditions has stated and visitor accepts these conditions explicitly, by buying a ticket.
 • These conditions also apply to tickets obtained from third parties (ie. Agents, websites of authorized parties, etc.) for that purpose engaged or appointed by Vrijstad. Which parties have made known by Vrijstad on or through its website www.vrijstad.com well as on or through the website of the Event.
 • Under Event is in these terms mean all organized by Vrijstad (dance) parties / festivals or other events in the broadest sense.
 • The location where the Event is held in these terms means the actual site of the event as well as all areas, spaces, fields, etc around it that are part of the complex, where the Event takes place.
 • If one or more provisions of these terms at any time wholly or partially invalid or void, the remainder stays in these terms and conditions fully apply. Vrijstad and the other party will then engage in dialogue to develop new rules to agree to replace the invalid provisions, as much as possible the purpose and intent of the original provisions are observed.
 • If uncertainty exists regarding the interpretation of one or more provisions of these terms and conditions, then the explanation should take place “in the spirit of these terms and conditions.
 • If there is a conflict between parties arises which is not covered by these general conditions, this situation should be assessed in the spirit of these terms and conditions.
 • If Vrijstad does not require strict compliance with these conditions, this does not mean that its provisions do not apply, or Vrijstad to any degree would lose the right to otherwise demand strict compliance with the provisions of these terms and conditions.

Article 2 Conclusion of the agreement / tickets

 • The agreement on the visit of the Event between Vrijstad and the visitor comes about when the visitor orders a ticket for the Event at Vrijstad or a third party engaged by Vrijstad / buy.
 • This agreement to buy a ticket and visit the Event these general conditions and the house rules which have been published on the website of the relevant Event or on the website of Vrijstad applicable (the “House Rules”). The agreement on the visit of the Event between Vrijstad and the Visitor, can not be dissolved Be it be altered by the Visitor.
 • Vrijstad always reserves the right to refuse orders for tickets.
 • An admission ticket can consist of a document issued by or on behalf Vrijstad or a bar code supplied by or on behalf Vrijstad. The bar code is a unique code.
 • The admission tickets are and remain the property of Vrijstad. The tickets will only be issued once and gives access to one person. Original ticket gives the visitor the right to attend the Event. Loss, damage, theft or abuse of the ticket comes from the moment the ticket was made available to the Visitor for the account and risk of the Visitor.
 • Only purchase from a third party engaged by Vrijstad or Vrijstad guarantees the validity of the ticket. The burden of proof rests on the Visitor.
 • The admission ticket that consists of a bar code by means of electronic communications (e-mail) provided to the Visitor. If the Visitor has chosen to receive the admission ticket in this way, the Visitor to ensure that this admission ticket via the appropriate electronic communication can be provided and that this can be provided in a safe manner. Vrijstad can guarantee neither the confidentiality of the supplied admission ticket nor its receipt of the admission ticket.
 • Vrijstad reserves the right to set a maximum number to order tickets and the visitor is then obliged to adhere to the maximum set by Vrijstad.

Article 3 Prohibition on sale, etc.

 • The Visitor is obliged to keep the ticket for an Event for themselves and therefore not in any way to sell to third parties, offer for sale or offer for the purposes of commercial purposes or to provide, under penalty of a direct claimable damages of EUR 5000, – per violation and € 1000, – per day that the violation continues and remittance of profits obtained.
 • A ticket is not obtained directly from or paid to Vrijstad and / or a third party engaged by it is invalid and gives no right of access to an Event. Vrijstad can access one at the Visitor refuse access if Vrijstad suspect or the science that there is an invalid ticket. The burden of proving that it is a matter of a valid ticket are located in the Visitor (eg. By presenting a receipt to Vrijstad).
 • The Visitor who admission ticket to not, not in the context of commercial purposes as stated under 1, makes available to third parties, is obliged to him as Visitor obligations as stated in these Terms and Conditions as well as the House Rules also impose to the person to whom it makes available the admission ticket and guarantees to Vrijstad guarantee that the person (s) n (s) fulfill these obligations.
 • If the Visitor its obligations as stated in the preceding paragraphs of this article fails to comply with and / or for it not to be, the Visitor is a fine of EUR 5000, – per violation owe Vrijstad and EUR 1000, – for each day that the violation has continued and continues notwithstanding the right of Vrijstad to Caller besides performance and / or compensation for loss suffered or to be suffered to recover damages.

Article 4 Other liabilities Visitor

 • The Visitor is obliged to observe during the visit of the Event at the House Rules.
 • The Visitor is required, if requested, to cooperate in a body search when attending the event.
 • The Visitor must be in possession of a valid and intact admission ticket both before and during the event and for as long as he is in the place where the Event is held there. The Visitor is required at any time to any request for the employees of Vrijstad or employees engaged by a third party, such as law enforcement personnel and security guards, to show his ticket.
 • The Visitor is obliged on first request, either during the visit of the Event as to order / purchase of the ticket, to identify themselves to Vrijstad inter alia enable it to meet its legal obligations in the framework of events including the obligation of not providing alcohol to persons younger than 18 years.
 • It is forbidden photographic, film and other recording equipment to take to the place where the Event takes place, on pain of confiscation of the said equipment for the duration of the Event.
 • It is prohibited glassware, plastic bottles, cans, fireworks, (fire) arms and / or dangerous objects, illegal drugs and / or alcohol to bring to the place where the Event takes place, on pain of confiscation of these matters.
 • Registration for the event in whatever form, including photographing, filming and making (another) audio and / or visual recordings is prohibited, as well as focus and / or acquisition from the program (booklet), posters and other printed matter . All such recordings shall be confiscated and unconditionally destroyed.
 • If the Visitor after entering the place where the Event takes place, leave this place, the ticket loses its validity.
 • The Visitor is obliged to adhere to the regulations and / or directions from Vrijstad, by third parties engaged, operators of the place where the Event is held, the security personnel, firefighters and other authorized persons.
 • The Visitor and everyone prohibited without the prior written consent of Vrijstad on and / or around the Event merchandise for sale to offer or sell.
 • The Visitor and everyone prohibited in and / or around the Event distributing flyers, posters and / or banners to hang or perform other types of promotional activities without the prior written consent of Vrijstad.
 • The Visitor is obliged to abide by the rules applicable to public policy (eg. Not urinating, no public drunkenness, no aggressive behavior, etc.), for violations Vrijstad will hereof Visitor (further) deny access to the Event, without prejudice Vrijstad’s right to recover any damages caused by the Visitor.
 • In situations where these conditions are not provided, Vrijstad decided on taking measures possible. The decision of Vrijstad in this matter is final.

Article 5 Rights of Vrijstad

 • In case of violation by the Visitor of (any of) the provisions mentioned in these terms and conditions and / or the House Rules is Vrijstad entitled to make the ticket invalid or the Visitor (further) to refuse access to the Event without the Visitor entitled to a refund of the amount he for the entrance ticket (including service charges) Vrijstad, whether or not through a (pre) sales address has met. Holders of invalidated tickets have no refund or compensation otherwise.
 • Vrijstad always reserves the right of the Visitor (further) preventing access to the Event or to the place where the Event takes place delete if Vrijstad this reasonably necessary for the maintenance of peace and order during the event.
 • If it is likely that there is a falsification of the ticket is Vrijstad entitled the holder of this ticket is the (further) to refuse access to the Event without the holder of this fake ticket can claim any damage he suffers as a result .
 • By Visitor during the Event vouchers purchased in any one form, can be returned only at the Event offered products such as beverage and / or food. The vouchers give no right to any refund of any amount. One Event the Visitor Once purchased vouchers therefore feed during or after the Event no right to compensation or refund of the purchase price.
 • An announcement for a line-up of artists, location, etc. is voluntary and may be subject to change. Vrijstad is entitled to ever changing approaches, which can never give a right to compensation for the Visitor. Naturally, all is always trying to make a change suit the character of the Event.
 • The artist and Vrijstad are entitled to from the Event audio and / or (have) sound make and use these images for promotional purposes, for themselves or for their partners or sponsors. Visitors who appear in the recordings can not claim any compensation or on portrait rights.
 • Vrijstad retains the rights and powers for which he is entitled under the Copyright and other intellectual laws and regulations.

Article 6 Force

 • In case of force majeure in the broadest sense, which in this context also includes sickness and / or cancellation by the artist (s) instructions of the government, strikes, fire, bad weather, epidemics etc. Vrijstad has the right to the Event to shift to a later date or to cancel the event in its entirety.
 • If the Event is canceled as a result of or in relation to force majeure Vrijstad before it has started, Vrijstad will only be a visitor in possession of an original receipt obtained from a by Vrijstad authorized reseller for a ticket for an Event provide a reasonable remuneration, which never more in value may exceed the price which is listed on both the receipt and the ticket.
 • If an Event as a result of or to be canceled due to force majeure after it has commenced, Vrijstad will give the visitor a discount of 25% on another, next Event organized by Vrijstad.
 • If the Event as a result of or in relation to force majeure Vrijstad will be moved to another date, the ticket will be valid for the new date of the Event will take place. If this is the case, this will be announced via the Vrijstad website. The Visitor may not claim in that case (replacement) access to another event organized by Vrijstad as mentioned under 4.
 • An appeal to what is stated in this article shall, within seven (7) days from the original date of the Event to be submitted in writing to Vrijstad (that is joined to the original ticket and the original receipt).

Article 7 Liability Vrijstad

 • Vrijstad is never liable for damage from the Visitor by visiting the Event unless there is intent or gross negligence of Vrijstad. In that case Vrijstad limited liability for direct damage suffered by the Visitor, which Vrijstad is insured and that is actually paid by the insurer. Not eligible for reimbursement:
 • Consequential damage;
 • Immaterial damage;
 • Damage caused by intent or gross negligence by Vrijstad third parties and auxiliary persons Vrijstad.
 • Claims against Vrijstad within seven (7) days after the Visitor has suffered the damage to be submitted in writing to Vrijstad (that is joined to the original ticket and the original receipt) and are then treated as soon as possible.
 • Entering the place where the Event takes place and attending the Event takes place by the Visitor own expense and risk, in the sense that Vrijstad accepts no liability for damages caused by this entrance or attendance such. Auditory, facial – and other physical disorders.
 • Vrijstad will strive to present the program according to the announced time schedule will be implemented. However, it is not liable for deviations therein and for the (possible) damage that this could cause for the Visitor and / or third parties. Starting and ending times as stated on tickets are subject to change and / leak. The Visitor is obliged to check regularly on the website of Vrijstad or the starting time is unchanged.
 • Vrijstad is not liable for the content and the method of implementation of the program of the Event, including expressly the length of the program. Vrijstad is not liable for changes in the program of the Event.
 • Vrijstad is not liable for damage from the Visitor arising from loss or damage to property or to the admission ticket.

Article 8 Applicable law and disputes

 • On relations with all legal Vrijstad a party, only Dutch law, also if a contract wholly or partly abroad or if the party is domiciled there involved in the relationship.
 • Only parties will first appeal to the courts after they settle the utmost to solve a dispute by mutual agreement.