Vrijstad 2020

Huisregels

Tijdens het bezoeken van Vrijstad gelden voor alle bezoekers de volgende huisregels (de ‘Huisregels’):

 • Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Bezoekers zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen die op verzoek getoond dient te worden;
 • Het in bezit hebben of verhandelen van (hard-)drugs is niet toegestaan op Vrijstad. Bij constatering van (openlijk) gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht van de bezoeker en de drugs aan de politie. Het bezit en/of gebruik van een kleine hoeveelheid (tot 5 gram) softdrugs voor eigen gebruik wordt gedoogd, voorgedraaide joints zijn niet toegestaan;
 • In het kader van de veiligheid zal Vrijstad haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan;
 • Bezoekers van Vrijstad betreden het terrein op eigen risico. Vrijstad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Vrijstad, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op Vrijstad, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vrijstad;
 • Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen. Deze zijn te verkrijgen bij de entree van Vrijstad. Bezoekers van Vrijstad dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende kleding is niet toegestaan;
 • Vrijstad behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen;
 • Roken in tenten is niet toegestaan;
 • Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren;

Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door Vrijstad niet getolereerd;

 • Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vrijstad promotiemateriaal (zoals samples/flyers e.d.) uit te delen;
 • Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrijstad;
 • Bij het betreden en verlaten van Vrijstad zullen bezoekers ervoor zorgdragen geen overlast te veroorzaken voor de buurt;
 • Het is bezoekers niet toegestaan glazen / bekers mee te nemen buiten het terrein;

Eenmaal gekochte consumptiebonnen, in wat voor een vorm dan ook, worden niet teruggenomen door Vrijstad;

 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Vrijstad te allen tijde op te volgen;
 • Bezoekers die zich niet aan de Huisregels en Algemene Voorwaarden Bezoekers houden, zal de toegang tot het terrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten;
 • Bezoekers van het festival dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende, polariserende of groepskenmerkende kleding is niet toegestaan.

Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Bezoekers.

During visiting Vrijstad,

visitors are subject to the following house rules (the ‘Houserules’):

 • The minimum age to visit Vrijstad is 18 years. Visitors have to be in possession of a valid ID, which they have to show on first demand;
 • The possession or dealing of (hard & soft) drugs is prohibited at Vrijstad. If there is any evidence of overt use and/or possession, confiscation of the drugs will follow and/or the offender and the drugs will be handed over to the police.
 • Vrijstad will search visitors pre-emptively and check their (hand) bags to ensure the safety of her visitors. Possession of glass, plastic bottles, cans, fireworks, drugs, (fire) arms and/or other dangerous or prohibited items or substances, food, (alcoholic) drinks and/or pets are not allowed;
 • Visitors of Vrijstad enter the events at their own risk. Vrijstad takes no responsibility for any damages on any grounds whatsoever, which directly or indirectly arise out of acts or omissions of Vrijstad, persons in its service, other persons who are working at the event, or third parties during or in connection with the stay at the event, unless the damage is caused by intent or gross negligence by Vrijstad;
 • Visitors are advised to wear earplugs; these will be available at the entrance of Vrijstad. • Visitors of Vrijstad must be properly dressed. Wearing a football shirt and/or discriminatory clothing is not allowed;
 • The organization reserves the right to refuse / deny (further) access to visitors in a drunken state and/or under the influence of narcotics;
 • Smoking is not permitted in the tents;

It is not allowed to urinate outside of the designated restrooms;

 • Vrijstad will not tolerate threats, abuse, discrimination, sexual harassment and other nuisance and/or offensive behaviour;
 • It is not allowed to hand out promotional materials (samples / flyers, etc.) without written permission from Vrijstad;
 • It is not allowed to make professional audio or video recordings without written permission from Vrijstad;
 • When entering and leaving Vrijstad visitors shall not cause nuisance to the neighbourhood;
 • Glasses / cups are not allowed to be taken outside the event area;
 • Bought coupons for consumptions can not be refunded for money;
 • Visitors are held to follow instructions, regulations and/or directions of (security) staff of Vrijstad at all times;
 • Access to the event will be denied to visitors who do not comply with these Houserules and the Terms and Conditions Visitors (‘Algemene Voorwaarden Bezoekers’) without the right to reimbursement of tickets, any service charges and/or other costs;
 • Visitors of the festival should look decent. Wearing a football shirt and / or discriminating, polarising or group-identifying clothing is not permitted.

The event can be changed, moved or cancelled in accordance with the Terms and Conditions Visitors.